CIGRE toimii

Tutkimuskomiteoiden ja työryhmien tehtävät

CIGRE:n teknillinen työ on organisoitu tutkimuskomiteoihin (Study Committees) sekä tutkimuskomiteoiden alaisiin vaihtuviin työryhmiin (Working Groups). Kuudentoista tutkimuskomitean tehtävänä on seurata ja johtaa omaa alaansa edistäviä tutkimusta. Tutkimuskomiteoiden jäsenet valitaan kansallisten komiteoiden ehdokkaista. Tutkimuskomiteajako uudistui vuonna 2002 ja se on aiemminkin muuttunut.

Tutkimuskomiteoiden tehtävä on:

  • Laatia tutkimuksia ja selvityksiä ajankohtaisista asioita ja julkaista ne sekä jäsenille että muille.
  • Määritellä kuhunkin CIGRE-yleiskokoukseen ensisijaisaiheet, valita siellä esitettävät julkaisut, johtaa oman alansa keskustelua yleiskokouksessa.
  • Järjestää omia tapahtumia: kollokvioita, symposiumeja ja työpajoja.

Tutkimuskomitealla on kahdenlaisia toimielimiä:

  • neuvoa antava ryhmä (Advisory Group), joka neuvoo tutkimuskomitean puheenjohtajaa,
  • työryhmät (Working groups), jotka laativat selvityksiä tehtävänantonsa (TOR, Terms of Reference) mukaisesti. Tehtävänannot hyväksyy teknillinen komitea.

Tutkimuskomiteat asettavat työryhmiä, joiden tehtävänannot kuvataan dokumentissa (TOR, terms of reference). Yleensä työryhmä laatii annetusta aiheesta raportin (Technical brochure), joka valmistuttuaan pannaan e-cigre-nettisivulla.

Kussakin tutkimuskomiteassa on puheenjohtajan, sihteerin ja lisäksi kansallisten komiteoiden nimittämiä asiantuntijajäseniä, joiden toimikauden pituus kaksi vuotta kerrallaan, mutta enintään kuusi vuotta. Tämän lisäksi komiteoihin voidaan nimetä ns. huomioitsijoita (observers). Kullakin maalla voi olla vain yksi jäsen tai huomioitsija tutkimuskomiteaa kohti.

Suomella on jäseniä 12 tutkimuskomiteassa.